Stanovy

Stanovy Odborné společnosti letecké ČR, z.s.

Stažení Stanov ve formátu .pdf je možné zde.


HLAVA I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek l
Název a sídlo

 1. Název spolku je: Odborná společnost letecká České republiky, z.s., dále jen Spolek

 2. Akronym Spolku v českém jazyce je OSL ČR
 3. Akronym Spolku v anglickém jazyce je CzAeS

 4. Sídlo Spolku je: Novotného lávka 200/5, 110 00  Praha 1

Článek 2
Účel

Účelem Spolku je sdružovat fyzické a právnické osoby působící v oborech letectví a kosmonautiky z důvodů profesních či zájmových.

Článek 3
Datum a místo založení

 1. Odborná společnost letecká České republiky, z. s. byla založena jako odborná společnost dne 8.5.1990 jako dobrovolné, nepolitické a veřejně prospěšné, vědeckotechnicky zaměřené občanské sdružení na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.

 2. Odborná společnost Letecká České republiky, z. s. je zakládajícím členem Českého svazu vědeckotechnických společností, z. s.

Článek 4
Členství v domácích a zahraničních odborných sdruženích

Spolek může být členem v domácích i zahraničních odborných sdruženích, organizacích, svazech či federacích.

 

HLAVA II.
POSLÁNÍ A CÍLE

Článek 5
Poslání

 1. Uspokojovat odborné zájmy svých členů a pečovat o jejich odborný a profesní rozvoj.

 2. Propagovat letectví a kosmonautiky u veřejnosti a mezi mládeží.

 3. Reprezentovat své členy jako celek vůči domácím a zahraničním subjektům, zejména vůči partnerským leteckým, kosmickým a dalším vědecko-technickým společnostem.

 4. Poskytovat odborná i společenská fóra pro své členy.

 5. Publikovat odborné informace o aktuálních problémech v oblasti letectví a kosmonautiky v domácím i zahraničním tisku i v mediích.

 6. Nabízet odborné služby státním institucím a průmyslu.

 7. Zajišťovat ve spolupráci s průmyslem a vysokými školami kurzy celoživotního vzdělávání, semináře, workshopy či konference.

Článek 6
Cíle

 1. Přispívat ke zvýšení zájmu mladé generace o technické obory zaměřené na letectví a kosmonautiku.

 2. Přispívat k posílení ekonomického výkonu leteckého a kosmického průmyslu v České republice a ke zvýšení jeho konkurenceschopnosti na světových trzích.

 3. Přispívat k posílení odborné a profesní kompetence zaměstnanců leteckého a kosmického průmyslu včetně institucí státní správy v České republice a vědeckých a pedagogických pracovníků ve výzkumných a vývojových institucích a na středních i vysokých školách.

 4. Sloužit jako prostředník mezi vědeckými a výzkumnými institucemi a průmyslem v oblasti transferu znalostí a technologií a pro podporu inovací.

 

HLAVA III
ČLENSTVÍ, PRÁVA A POVINNOSTI

Článek 7
Vznik a zánik členství

 1. Členy spolku mohou být fyzické i právnické osoby.

 2. Členy spolku jsou všichni současní členové Spolku a nově přijatí členové.

 3. Podmínkou členství nově přijatých členů je jejich souhlas se stanovami Spolku vyjádřený v písemné přihlášce, podpora jeho cílů, dodržování převzatých závazků vůči Spolku a zaplacení členského příspěvku.

 4. O přijetí uchazeče za člena rozhoduje Prezidium na základě písemné přihlášky.

 5. Členství vzniká dnem kladného rozhodnutí o přijetí uchazeče za člena Spolku.

 6. Členství ve Spolku zaniká písemnou dohodou, doručením oznámení o vystoupení člena na adresu sídla Spolku, momentem rozhodnutí vyloučení valnou hromadou, úmrtím člena – fyzické osoby, zánikem člena - právnické osoby či zánikem Spolku.

 7. Člen může být vyloučen na základě rozhodnutí valné hromady, jestliže porušuje členské povinnosti nebo dopustil-li se takového jednání, které je v rozporu se stanovami, či cíli Spolku či prokazatelně poškozuje zájmy a dobré jméno Spolku.

Článek 8
Práva a povinnosti členů

 1. Právem člena je:

  • podílet se na činnosti Spolku,

  • účastnit se valné hromady s hlasovacím právem,

  • obracet se na orgány Spolku s podněty, návrhy a stížnostmi,

  • volit a být volen do orgánů Spolku, pokud je způsobilý k právním úkonům,

  • kdykoli ze Spolku vystoupit.

 2. Povinností člena Spolku je:

  • dodržovat stanovy,

  • svědomitě vykonávat povinnosti vyplývající z úkolů, kterými je ve Spolku pověřen,

  • respektovat rozhodnutí orgánů Spolku,

  • platit předepsané členské příspěvky.

 

HLAVA IV.
DRUHY ČLENSTVÍ

Článek 9
Člen

Člen - Základním druhem členství Spolku je členství fyzické osoby a členství právnické osoby.  

Článek 10
Associate Fellow

 1. Valná hromada uděluje na návrh Prezidia vyšší stupeň členství domácím a zahraničním osobnostem, které jsou současně členy Spolku a které se významnou měrou zasloužily o pokrok vědeckého poznání, technologický vývoj a inovace v oblasti letectví a kosmonautiky a jsou respektovanými odborníky. Členský stupeň je udělován pouze v anglickém jazyce a je: Associate Fellow of Czech Aerospace Society, ve zkratce uváděné za jménem: AFCzAeS. Kandidáty na udělení tohoto stupně členství vybírá ad hoc Prezidiem jmenovaná tříčlenná komise.
 2. Práva a povinnosti člena ve stupni Associate Fellow jsou shodná s právy a povinnostmi člena uvedenými v článku 8.

Článek 11
Fellow

 1. Valná hromada uděluje na návrh Prezidia nejvyšší stupeň členství domácím a zahraničním osobnostem, které jsou současně členy Spolku a které se významnou měrou zasloužily o pokrok vědeckého poznání, technologický vývoj a inovace v oblasti letectví a kosmonautiky a jsou respektovanými světově uznávanými odborníky. Členský stupeň je udělován pouze v anglickém jazyce a je: Fellow of Czech Aerospace Society, ve zkratce uváděné za jménem: FCzAeS. Kandidáty na udělení tohoto stupně členství vybírá ad hoc Prezidiem jmenovaná tříčlenná komise.

 2. Práva a povinnosti člena ve stupni Fellow jsou shodná s právy a povinnostmi člena uvedenými v článku 8.

 

HLAVA V.
MIMOŘÁDNÉ ČLENSTVÍ

Článek 12
Čestný člen

 1. Za mimořádné zásluhy člena Spolku o rozvoj Spolku a propagaci letectví a kosmonautiky uděluje Valná hromada na návrh Prezidia titul „čestný člen Odborné společnosti letecké České republiky, z.s.“. Výběr kandidátů provádí ad hoc Prezidiem jmenovaná tříčlenná komise.

 2. Čestný člen má právo účastnit se jednání Prezidia a Valné hromady bez možnosti hlasování.

 3. Čestný člen je osvobozen od placení členských příspěvků.

Článek 13
Čestný Prezident

 1. Valná hromada uděluje čestný titul „Čestný Prezident Odborné společnosti letecké České republiky, z.s.“ na návrh Prezidia Prezidentu, který byl opětovně zvolen minimálně po dvě následující funkční období a mimořádně se zasloužil o rozvoj Spolku.

 2. Právem Čestného Prezidenta je zúčastňovat se zasedání Prezidia a jednání Valné hromady s hlasem poradním.

 3. Čestný prezident je osvobozen od placení členských příspěvků.

 

HLAVA VI.
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLKU, ORGÁNY, JEJICH PŮSOBNOST

Článek 14
Organizační struktura

 1. Spolek má celostátní působnost a je rozdělen z hlediska odborného působení do dvou oborových sekcí:

  • Sekce letectví

  • Sekce kosmonautiky

 2. Jednotlivé sekce se souhlasem Prezidia mohou vytvářet regionální kluby a případně také pobočné spolky.

Článek 15
Orgány Spolku

Orgány Spolku jsou Valná hromada jako nejvyšší orgán, Prezidium, Prezident jako statutární orgán, Viceprezident a Hospodář.

 1. Orgány Spolku rozhodují usnesením podle jednacího řádu Spolku.

 2. Usnesení Valné hromady je přijato na základě výsledku hlasování, všichni členové, individuální i korporátní, mají rovný hlas.

 3. Hlasování o usneseních orgánů Spolku může být prováděno formou „per rolam“ s výjimkou hlasování o rozpuštění Spolku či sloučení s jiným spolkem či hlasování o vyloučení člena.

Článek 16
Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Spolku. Je tvořena všemi členy Spolku. Člen – právnická osoba je na valné hromadě zastupován svým statutárním orgánem či jím určeným zástupcem.

 2. Valná hromada se koná nejméně jedenkrát za dva roky, nebo pokud o to požádá nejméně 25 % členů spolku.

 3. Valnou hromadu svolává Prezident s návrhem programu jednání schváleným Prezidiem.

 4. Jednání Valné hromady řídí Prezident nebo jím pověřený zástupce.

 5. Valná hromada

  • volí a odvolává ze svého středu Prezidenta,

  • volí a odvolává ze svého středu Viceprezidenta,

  • volí členy Prezidia,

  • schvaluje roční rozpočet hospodaření a roční účetní uzávěrku,

  • rozhoduje o užití výnosu, popřípadě způsobu úhrady ztráty,

  • rozhoduje o základních otázkách koncepce činnosti spolku,

  • rozhoduje o sloučení s jiným spolkem nebo o dobrovolném rozpuštění Spolku,

  • v případě zániku Spolku rozhoduje o naložení s majetkem,

  • schvaluje organizační řád, jednací řád, volební řád, jednací řády orgánů pobočných spolků a jejich změny, případně jiné interní dokumenty,

  • kontroluje plnění usnesení Valné hromady,

  • schvaluje zprávy o stavu a činnosti Spolku a zprávy o činnosti Prezidia,

  • vydává a schvaluje vnitřní předpisy,

  • schvaluje a mění stanovy,

  • rozhoduje o vyloučení člena Spolku.

Článek 17
Prezident

 1. je statutárním orgánem Spolku,

 2. jedná jménem Spolku a zastupuje jej navenek;

 3. spravuje hotovostní pokladnu a účet Spolku; pro platnost rozhodnutí o převodu či výběru finanční hotovosti vyšší než 20 tisíc Kč z účtu či pokladny Spolku je vyžadováno schválení Viceprezidentem Spolku,

 4. je povinen dbát o řádnou archivaci písemností vzešlých z činnosti Spolku a do 7 dnů po odvolání z funkce Prezidenta ji předat Viceprezidentovi či dalšímu členu Prezidia a vyhotovit zápis o předání,

 5. funkční období začíná dnem zvolení do funkce,

 6. funkční období je 5 let a může být opakováno,

 7. činí veškeré právní úkony a podepisuje smlouvy a dohody za Spolek,

 8. pověřuje plnou mocí osobu k jednání jménem Spolku,

 9. funkce Prezidenta končí vypršením funkčního období, rezignací na svou funkci, dnem odvolání Valnou hromadou, zánikem Spolku, úmrtím Prezidenta, umožňuje všem členům Spolku nahlížet do zápisů ze schůzí Prezidia včetně zasedání Valných hromad a jeho usnesení a dalších materiálů souvisejících s činností Spolku,

 10. podílí se přípravě výroční zprávy o činnosti Spolku,

 11. navrhuje vnitřní předpisy Spolku,

 12. svolává a vede Valnou hromadu či k této činnosti deleguje svého zástupce,

 13. podává Valné hromadě zprávu o aktivitách za uplynulá období.

Článek 18
Viceprezident

 1. zastupuje Prezidenta Spolku v delegovaných pravomocech a v době nepřítomnosti Prezidenta či jeho indispozice vykonávat funkci.

 2. koordinuje činnosti Spolku,

 3. spolupracuje s Prezidentem a ostatními členy Prezidia na koncepci a strategii rozvoje Spolku a jeho aktivit,

 4. zajišťuje synergii činností Spolku s regionálními kluby a korporátními členy,

 5. podílí se přípravě výroční zprávy o činnosti Spolku,

 6. vede administrativu a evidenci členů.

Článek 19
Hospodář

 1. vede účetnictví Spolku,

 2. spravuje pokladnu Spolku a vede evidenci příjmů a výdajů,

 3. zpracovává návrhy rozpočtu na běžný rok,

 4. zpracovává účetní uzávěrku za běžný rok,

 5. vede agendu a evidenci členských příspěvků,

 6. zpracovává dokumenty vzhledem k Finančnímu úřadu,

 7. připravuje finanční plány pro následující období,

 8. vyhotovuje zápisy z jednání Prezidia.

Článek 20
Prezidium

 1. řídí Spolek a rozhoduje o činnosti Spolku v období mezi Valnými hromadami,

 2. připravuje Valnou hromadu Spolku,

 3. rozhoduje o přijetí individuálních i korporátních členů,

 4. rozhoduje o přijetí darů a odkazů; při tom postupuje podle obecně závazných právních předpisů,

 5. rozhoduje o pořízení či výměně movitého majetku potřebného k plnění poslání Spolku a dosažení jeho cílů.

Článek 21
Složení Prezidia

 1. Prezidium má lichý počet členů, do 15. Počet členů je stanoven Valnou hromadou. Členové Prezidia jsou voleni z členů Spolku tajnou volbou na období pěti let.  

 2. V případě uvolnění místa člena v Prezidiu kooptuje Prezidium na uvolněné místo náhradníka. Mandát takto zvoleného člena Prezidia, pokud Valná hromada nerozhodne jinak, trvá do konce řádného volebního období původního člena. Takto nabytý mandát nového člena Prezidia musí být potvrzen na nejbližším zasedání Valné hromady. Pokud potvrzen není, Valná hromada může zvolit do Prezidia člena jiného s mandátem o délce původního člena.   

 3. Prezidium zvolí ze svých členů Hospodáře.

Článek 22
Zasedání Prezidia

 1. Prezidium zasedá nejméně jednou za tři měsíce, nebo pokud o to požádá Prezident nebo nejméně jedna čtvrtina členů Prezidia.

 2. Prezidium je schopno usnášení, pokud je přítomna nejméně jedna třetina jeho členů. Z jednání Prezidia se pořizuje písemný zápis.

 3. Pokud hrozí nebezpečí z prodlení nebo pokud by z nečinnosti vznikla Spolku újma, má Prezident v případě, že se sejde méně než jedna třetina členů Prezidia, právo v dané věci rozhodnout sám. Své rozhodnutí předloží ke schválení nejbližšímu dalšímu zasedání Prezidia.

 

HLAVA VII.
DALŠÍ USTANOVENÍ

Článek 23
Náklady a odměny členů Prezidia

 1. Funkce člena Prezidia je čestná, člen Prezidia nemá nárok na jakoukoliv odměnu za výkon své funkce.

 2. Prokazatelné náklady a vydání vzniklé plněním funkce lze členům Prezidia hradit. Náhrada nákladů podléhá výslovnému schválení Prezidia v nepřítomnosti žadatele o náhradu. Požadavek musí být doložen dostatečnými doklady potvrzujícími nárok na náhradu.

Článek 24
Členské příspěvky

 1. Výše ročních členských příspěvků členů Spolku, pokud Valná hromada nestanoví jinak, je následující:

  • 500 Kč            - pro člena – fyzickou osobu, pro člena ve stupni Associate Fellow a pro člena ve stupni Fellow
  • 200 Kč            - pro člena – fyzickou osobu v důchodu
  • 200 Kč            - pro člena - studenta
  • 10 000 Kč       - pro člena – právnickou osobu
 2. Čestný člen, čestný předseda členské příspěvky neplatí.

 3. Člen – fyzická osoba bez zaměstnání může požádat o snížení individuálního členského příspěvku.

 4. Člen – právnická osoba, který je neziskovou organizací, může být od placení členského příspěvku osvobozen z rozhodnutí Prezidia.